Инжиниринговый и строительный консалтинг
Проведення ОВНС: процедура, учасники, етапи

Турбота про охорону навколишнього середовища - є першочерговим завданням в умовах зростаючого антропогенного і техногенного впливу, що чиниться людиною і його господарською діяльністю на природу планети.

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) - це комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності.

Мета проведення ОВНС - розробка необхідних заходів щодо попередження шкідливого впливу планованої господарської діяльності на навколишнє середовище або мінімізація такого впливу при неможливості його повного усунення. ОВНС проводиться на етапі проектування, ще до початку будівництва об'єкту.

У процедурі оцінки впливу на навколишнє середовище беруть участь замовник та виконавець робіт. Також у процедурі ОВНС може брати участь і третя сторона - громадськість .

Замовник для проведення ОВНС зобов'язаний надати підготовлену документацію відповідно до вимог, що висуваються згідно з нормами екологічного законодавства. Виконавець робіт з ОВНС здійснює роботи з оцінки впливу на навколишнє середовище запланованої господарської діяльності і відповідає за повноту, достовірність даних проведеної оцінки, за відповідність оцінок нормативам і стандартам.

Громадськість регіону, в якому повинна бути здійснена планована господарська діяльність, може включатися в процес проведення ОВНС на етапі подання вихідної інформації, на інших етапах ОВНС. Представники громадськості регіону можуть брати участь у громадських слуханнях, обговореннях.

Процедура ОВНС включає такі заходи як оцінка стану навколишнього середовища до початку реалізації планованої діяльності, виявлення факторів і видів негативного впливу на навколишнє середовище, яке може бути викликане здійсненням планованої господарської діяльності. Також ОВНС включає оцінку альтернативних варіантів здійснення господарської діяльності, розробку заходів щодо зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище або запобігання такого впливу.

Проведення ОВНС здійснюється послідовно , у кілька етапів.

На етапі скринінгу (screaning) визначається необхідність проведення оцінки проекту з точки зору впливу на навколишнє середовище. На цьому етапі визначається «глибина» оцінки, тобто необхідний рівень деталізації досліджень, що проводяться.

Етап оцінки альтернативних проектів призначений для визначення найбільш сприятливого для навколишнього середовища способу вирішення завдань, поставлених у проекті. На етапі оцінки впливу проводиться аналіз кількісних показників дії планованої господарської діяльності на навколишнє середовище, виконується прогнозування ступеня впливу проекту на навколишнє середовище.

Виконавець розробляє попередній варіант ОВНС, після чого замовник подає його громадськості в рамках громадського обговорення та громадських слухань. Після врахування всіх необхідних зауважень та внесення поправок розробляється остаточний варіант ОВНС. Остаточний варіант ОВНС надається на державну експертизу у комплексі з іншою передпроектною та проектною документацією.

У результаті проведення ОВНС замовник отримує інформацію про характер і ступінь впливу на навколишнє середовище запланованої господарської діяльності, інформацію про альтернативні способи її реалізації, оцінку екологічних та пов'язаних з ними інших наслідків реалізації діяльності .

Таким чином, проведення ОВНС сприяє прийняттю рішень щодо здійснення господарської діяльності , які мінімізують вплив здійснюваної діяльності на навколишнє середовище.

Компанія «Fisher&Partners» здійснює проведення ОВНС відповідно до вимог екологічних норм і стандартів. Замовляючи проведення ОВНС в компанії «Fisher & Partners», Ви отримуєте комплексну професійну оцінку впливу на навколишнє середовище в максимально стислі терміни!

 
Головна проведення ОВНС